Privacy Verklaring

WebPeople heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij bij WebPeople met persoonlijke informatie omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alle gegevens die door WebPeople worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan WebPeople geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
WebPeople verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mailbox@webpeople.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen waarvoorWebPeople uw persoonsgegevens verwerkt
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen, diensten of post bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
WebPeople neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WebPeople) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WebPeople bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WebPeople gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als hostklant van WebPeople kunt u dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mailbox@webpeople.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WebPeople zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe gaat WebPeople om met datalekken?
WebPeople kan geen email op de server van klanten lezen, ook worden gegevens die op websites van klanten liggen opgeslagen niet door Webpeople gemonitord. We nemen de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek waarbij persoonsgegevens (mogelijk) openbaar worden, dan zullen we de klant hierover direct op de hoogte stellen. We documenteren dergelijke gevallen in een afzonderlijke administratie: datum/tijdstip van lekken en de betrokken gegevens. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen kunnen we onze klanten uiteraard nooit voor alle kwaad behoeden. Zo kan een website of account worden gehackt doordat een onveilig wachtwoord is gekozen, of doordat je dit op een onveilige plek is opgeslagen, of doordat verouderde (en/of gecompromitteerde) software op de website wordt gebruikt. Ook dat kan aanleiding zijn voor het 'lekken' van persoonlijke informatie. Voor de beveiliging van je website en accounts ben je zelf verantwoordelijk. Dergelijke inbreuk op je privacy valt niet onder de strekking van ons beleid rondom datalekken.

WebPeople wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WebPeople neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mailbox@webpeople.nl.